XBlock مسئله در درس آپ به شما این امکان را میدهد تا مسئله های مختلفی را برای آموزش ایجاد کرد.

 

انواعXBlock مسئله در درس آپ :

۱. تست: با استفاده از این نوع سوال میتوانید سوال تستی برای دوره خود  ایجاد کنید تست های سه گزینه ای و چهار گزینه و …. را میتوانبد ایجاد کنید

 

۲.لیست فروریز:شما می توانید از این الگو به عنوان راهنمایی برای نشانه گذاری ویرایشگر ساده و نشانه گذاری OLX استفاده کنید تا برای مشکلات کشویی استفاده کنید. برای جایگزین کردن این الگوی با ارزیابی خود ، این مؤلفه را ویرایش کنید.حداکثر دفعات تلاش مجدد را میتوانید برای این نوع مسئله در نظر بگیرید تا فراگیران بتوانند تعداد باری که شما در نظر میگیرید برای حل مسئله فرصت داشته باشند زمان لازم بین هر تلاش برای پاسخ گویی را نیز میتوانید انتخاب کنید و نمایش‌دادن پاسخ را میتوانید بصورت دلخواه از گزینه هایی که وجود دارد انتخاب کنید تا در زمان مشخص پاسخ صحیح نمایش داده شود برای مثال : پس از هر بار تلاش و یا پس از اخرین تلاش جواب نمایش داده شود

۳.مسئله خام :

۴.ورودی عددی: شما می توانید از این الگو به عنوان یک راهنما برای ساخت ورودی عددی استفاده کنید. این بلوک را متناسب با مسئله خود ویرایش کنید. و در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید

۵.ورودی متن: شما می توانید از این الگو به عنوان یک راهنما برای ساخت ورودی متن استفاده کنید. این بلوک را متناسب با مسئله خود ویرایش کنید. و در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید

۶.پرسش چند پاسخی:شما می توانید از این الگو به عنوان یک راهنما برای ساخت پرسش چندپاسخی استفاده کنید. این بلوک را متناسب با مسئله خود ویرایش کنید. با استفاده از این نوع سوال شما میتوانید سوالاتی که دارای چند پاسخ می باشد را ایجاد کنید   و در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید

 

۷.تست همراه راهنما و بازخورد: شما می توانید از این الگو به عنوان یک راهنما برای ساخت تست همراه راهنما و بازخورد استفاده کنید. این بلوک را متناسب با مسئله خود ویرایش کنید. و با ایجاد  این سوال فراگیر میتواند از رانمای سوال استفاده کند و  در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید

 

۸.لیست فرو ریز به همراه راهنما و بازخورد:شما می توانید از این الگو به عنوان راهنمایی برای نشانه گذاری ویرایشگر ساده و نشانه گذاری OLX استفاده کنید تا برای نکات و مشکلات بازخورد از آنها استفاده کنید. برای جایگزین کردن این الگوی با ارزیابی خود ، این مؤلفه را ویرایش کنید.و فراگیر میتواند از رانما و باخورد مسئله استفاده کند .

 

۹.ورودی عددی همراه راهنما و بازخورد:شما می توانید از این الگو به عنوان یک راهنما برای ساخت ورودی عددی همراه راهنما و بازخورداستفاده کنید. این بلوک را متناسب با مسئله خود ویرایش کنید.

در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید

 

 

۱۰.ورودی متن همراه راهنما و بازخورد: شما می توانید از این الگو به عنوان یک راهنما برای ساخت ورودی متن همراه راهنما و بازخورد استفاده کنید. این بلوک را متناسب با مسئله خود ویرایش کنید.

در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید

 

 

۱۱.پرسش چند پاسخی همراه راهنما و بازخورد:شما می توانید از این الگو به عنوان یک راهنما برای ساخت پرسش چندپاسخی استفاده کنید. این بلوک را متناسب با مسئله خود ویرایش کنید.  در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید