در xblock مسئله ما  مسئله پیشرفته را داریم که می توان مسائل با امکانات بیشتر را ایجاد کرد 

۱. مسئله پیشرفته خام:

۲.

۳.انتخاب یک نقطه در عکس :در یک مسئله “انتخاب یک نقطه در عکس” فراگیران باید در داخل یک منطقه مشخص شده در یک تصویر کلیک می کنند. این منطقه را با تعریف مختصات آنها تعریف می کنید. شما می توانید یک منطقه مستطیلی، چندین مستطیل یا شکل یا یک منطقه غیر مستطیلی تعریف کنید. برای اطلاعات بیشتر انتخاب یک نقطه در عکس در بخش راهنما مشاهده کنید.

 

۴.بکش و بینداز: با استفاده از این ویژگی شما به راحتی میتوانید سوالاتی را طراحی کنید تا فراگیران با استفاده از تصویر جواب سوالات را در جای مناسب خود قرار دهند و در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید

 

۵.مدارساز: مسائل مدارساز اجازه می دهند فراگیران مدارهای الکتریکی را با تنظیم عناصری مانند منابع ولتاژ، خازن ها، مقاومت ها در یک فضای بصری ایجاد کنند. این سیستم یک تحلیل DC، AC، یا گذرا از مدار را ارزیابی می کند.

و در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید

 

 

 

۶.مسئله ارزیابی آزاد:این نوع ارزیابی شامل چندین گام است. در گام اول، شما باید به یک پرسش پاسخ دهید. مابقی گام ها در زیر پاسخ شما ظاهر خواهد شد.شما ممکن است به کار بر روی پاسخ خود ادامه دهید، تا زمانی که پاسختان را ارسال کنید. و این نوع پرسش قالبا برای سوالاتیه که جواب دقیق ندارد اما با تحقیق و پژوهش میتوان به یک جواب کامل و جامع رسید

و در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید

 

۷.مسئله با راهنمایی های پیشرفته:

 

۸.مسئله‌ساز جاوا اسکریپتی:در این نوع مسئله، شما یک مسئله یا ابزار اضافه می‌کنید که از جاوا اسکریپت در دوره‌نگار استفاده می‌کند. دوره‌نگار این مسئله را در قالب یک IFrame تعبیه می کند تا فراگیران شما بتوانند با آن در LMS تعامل داشته باشند. شما می توانید کارهای فراگیران خود را با استفاده از جاوا اسکریپت و بعضی از کدهای پایتونی، و درنتیجه سیستم نمره‌دهی آن با سیستم نمره‌دهی سامانه ادغام خواهد شد.و در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید
۹.نمره‌دهی دلخواه با پایتون:مسئله “نمره‌دهی دلخواه با پایتون” از یک اسکریپت پایتون برای محاسبه نمره مسئله استفاده می کند که شما آن را ایجاد و داخل مسئله قرار میدهید تا با توجه به پاسخ فراگیر آن را ارزیابی و راهنمایی کنید. این مسائل می توانند از هر نوعی باشند. مسائل متن ورودی عددی و ورود متن شایعترین این نوع مسائلند.
و در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید
۱۰.ورودی عبارت ریاضی:شما می توانید از این الگو به عنوان یک راهنما برای ایجاد مسائل “ورودی عبارت ریاضی” استفاده کنید. این بلوک را ویرایش کنید تا مثال را با مسئله مورد نیاز خود جایگزین کنید.و در ایجاد این سوال نیز میتوانید ارزش نمره‌ای مسئله و تصادفی‌سازی وحداکثر دفعات تلاش مجدد و زمان لازم بین هر تلاش و نمایش پاسخ مسئله را تعیین کنید