در داشبورد عملکرد فراگیران  شما به امکانات زیر دسترسی دارید :

بررسی عملکرد (نمرات) از افراد کلاس
بررسی نمرات ترمیک از جمله ترم ،میان ترم و….
ثبت حضور و غیاب کلاس
بررسی تعداد کلاس ها هر پایه
بررسی تعداد پیام‌های ارسالی افراد کلاس

و در بخش استودیو دانش آموز میتواند نمودار پیشرفت خود را مشاهده کند

ارزشیابی فرایند مدار

۱ ـ ارزشگذاری به جریان رشد است . ۲ ـ به فرایند رسیدن به پاسخ ، توجه می شود .۳ ـ پایش و مستند سازی فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری است.

۴ ـ به پیشروی و تلاش توجه می گردد .۵ ـ بیشتر تصرف در اطلاعات را می سنجد .۶ ـ در واقع ، آموزش و روش تدریس نیز هست

۷ ـ روش تدریس با تأکید بر فرایند طرح مسئله است .۸ ـ مسئله محور است .۹ ـ به تفکر واگرا توجه دارد۱۰ـ بر اساس تئوری « مستند سازی رشد » است.

( اگر ـ آنگاه ) است. ۱۲ـ معلم به عنوان « شریک یادگیری » دانش آموز است.۱۳ـ در این مدل استراتژی و سمت مطرح است .

۱۴ـ محتوا و جریان یادگیری به اکتشاف نظر دارد.۱۵ـ یادگیری انتها ندارد بلکه مرحله دارد وارزشیابی در طول یادگیری است و باز خوردی است

۱۶ـ دانش آموزان را متجانس می کند .۱۷ـ هدف به معنی راه است.۱۸ـ سؤال به حوزه ناشناخته ها دامن می زند وموجب بروز خلاقیت می گردد .

۱۹ـ ماهیت سؤالات با تأکید برخود ارزیابی و فرایند. ۲۰ـ مدل آموزشی تأکیدبرآن داردکه از هیچ به وجودآورد. ۲۱ـ الگوی یادگیری بر اساس مدرسه بودن حصار طراحی می گردد.

ارزشیابی نتیجه مدار

۱ـ ارزشیابی از نتیجه رشد است .۲ـ به پاسخ تولید شده توجه می شود .۳ـ بار ارزشی دارد و داوری است و سنجش و قضاوت را باهم دارد

۴ـ به پیشرفت توجه دارد .۵ـ بیشتر کسب اطلاعات را می سنجد .۶ـ منفصل از آموزش است و نتیجه آموزش را در نظر دارد .

۷ـ روش تدریس نهایتاً با تأکید بر حل مسئله خواهد بود ۸ـ موضوع محور است .۹ـ به تفکر همگرا توجه دارد .۱۰ـ بر اساس تئوری « مهندسی اجتماعی » است .۱۱ـ بر اساس منطق ارسطویی است .۱۲ـ معلم به عنوان « هادی یادگیری » است .۱۳ـ در این مدل ، اهداف مشخص ، مطرح است .۱۴ـ محتوا و جریان یادگیری انتخاب شده است .۱۵ـ یادگیری فضای مشخصی دارد و ارزشیابی در انتها انجام می گیرد .۱۶ـ رقابت بین دانش آموزان را دامن می زند .۱۷ـ هدف به معنی مقصد است ۱۸ـ سؤال از حوزه شناخته شده هاست و خلاقیت را دامن می زند .

۱۹ـ ماهیت سؤالات با تأکید بردگرارزیابی و نتیجه است. ۲۰ـ مدل آموزشی تأکید دارد که آنچه را وجود دارد تبدیل به احسن کند .

۲۱ـ الگوی یادگیری براساس مدرسه « نظام مند » طراحی می گردد.

اهداف حوزه شناختی

هدفهای حوزه شناختی در ارتباط با فعالیتهای ذهنی و فکری آدمی هستند. اکثر فعالیتهای تعلیمی در مکاتب و سایر مؤسسات تعلیمی، به این حوزه مربوط هستند و به همین دلیل این حوزه مهمترین حوزه ی یادگیری است.اهداف حوزه شناختی عموماً با آزمونهای کتبی سنجش میشود.

دانش

شامل حفظ کردن مخصوصاً به یاد آوردن یا تشخیص معلومات قبلی.

چند مثال:

تعریف اصطلاحات فنی با ذکر مشخصات و خواص آن

دانش مقیاس و علایم قرار دادی نقشه ها.

یاد آوری نظریه های عمده در باره فرهنگ های معیین.

دانستن رویداد های تاریخی یک کشور از ۵۰ سال پیش تا کنون.

مدیریت ها

مدیریت نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی
مدیریت دوره های آموزشی بلندمدت و پودمانی
مدیریـت دوره هـای آموزش کوتـاه مدت حضـوری، از راه دور )کالس مجـازی(، وبینار،
ویدئـو کنفرانـس، آموزش مجـازی )یادگیـری الکترونیـک( و …
مدیریــت فرآیندهــای تعریــف دوره، تنظیــم شــرایط و قوانیــن، ثبــت نــام، تنظیــم
جلســات، حضــور و غیــاب، تکالیــف، آزمــون حضــوری و آنالیــن، ارزشــیابی، ارزیابــی
و اثربخشــی دوره، امــور مالــی )دریافــت هــا، پرداخــت هــا، درآمدهــا، هزینــه هــا و
تخفیفــات( دوره، مدیریــت گواهینامــه هــای پایــان دوره )صــدور، چــاپ و تحویــل(،
مدیریــت امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز دوره و …
مدیریت دوره های گذرانده شده خارج از سازمان و درج در پرونده آموزشی

ارزیابی و اثربخشی
طراحی فرم های ارزیابی و اثربخشی )سواالت، پاسخها، نمره و ارزش هر سوال(
تعییـن تکمیـل کننـدگان فـرم ارزیابـی )فراگیـر، مـدرس، ناظر، رابط آموزشـی دسـتگاه
اجرایی(
تکمیل فرم های ارزیابی توسط گروه های کاربری مربوطه
نمایش نمره کلی و تفصیلی فرم های ارزیابی
نمایش نمره نهایی ارزیابی دوره

آموزش مجازی
طراحی دوره های آموزش مجازی
طبقه بندی و گروه بندی دوره های آموزش مجازی
فصل بندی دوره آموزش مجازی
بارگزاری فایل های متنوع دوره آموزشی
طراحـی دوره هـای آمـوزش مجـازی رایـگان و مبلـغ دار )پرداخـت توسـط فراگیـر از
درگاه پرداخــت(
طراحی تقویم آزمون های ادواری دوره های آموزش مجازی

آزمون آنلاین
طراحی چندین ردیف آزمون برای یک دوره
طراحی انواع آزمون )چند گزینه ای، تشریحی و ترکیبی(
تعییـن شـرکت کننـدگان هـر ردیف آزمـون )عمومـی، فراگیران خـاص، قبول نشـدگان
آزمــون هــای قبلی(
انتخاب سواالت از بانک سواالت دوره با الگوریتم هوشمند درهم ریزی سواالت
الگوریتم درهم ریزی هوشمند پاسخ های سواالت
امکان شرکت در آزمون از طریق پنل اختصاصی و اپلیکیشن موبایلی فراگیران

پرتال فراگیران
برنامه هفتگی کالس های آموزشی فراگیر
مشاهده دوره های در حال ثبت نام با توجه به مشمولیت فراگیر
ثبت نام در دوره های آموزشی به صورت پرداخت توسط فراگیر
ثبـت نـام در دوره هـای آموزشـی بـه صـورت پرداخـت توسـط دسـتگاه اجرایـی )بـا
تاییـد رابـط آموزشـی دسـتگاه اجرایـی مربوطـه(
مشاهده لیست دوره های در حال برگزاری فراگیر
مدیریـت عملیـات اجرایـی دوره هـای در حـال برگـزاری )شـرکت در جلسـات، انجـام
تکالیــف و پــروژه هــا، شــرکت در آزمــون هــا، تکمیــل فــرم هــای ارزیابــی، مشــاهده
نمــرات، درخواســت بازنگــری نمــرات و چــاپ گواهینامــه(
مشـاهده و ویرایـش اطالعـات )هویتـی، شـغلی، تحصیلـی، سـوابق شـغلی، سـوابق
آموزشــی، ســوابق تدریــس در دانشــگاه و آموزشــگاه، ســوابق پژوهشــی، ســوابق
مدیریتــی و …(
مشاهده شناسنامه و پرونده آموزشی
مشاهده و شرکت در دوره های آموزش مجازی
مدیریت طرح های پژوهشی
مدیریـت حسـابداری و مالـی )پرداخـت شـهریه، پرداخـت هزینـه دوره ها، گزارشـات
دریافـت و پرداخـت هـا و …(
مدیریت درخواست های اعالم نیاز دوره های آموزشی
شرکت در نظرسنجی ها
ارسال و دریافت پیام

پرتال مدرسین
برنامه هفتگی کالس های آموزشی مدرس
مشاهده لیست دوره های در حال برگزاری مدرس
مدیریــت عملیــات اجرایــی دوره هــای در حــال برگــزاری )حضــور و غیــاب، تعییــن
تکالیـف و پـروژه هـا، بررسـی تکالیـف و پـروژه هـا، برنامـه ریـزی آزمـون هـا، طراحـی
سـواالت آزمـون هـا، تکمیـل فـرم هـای ارزیابـی دوره، ثبـت نمرات، بررسـی درخواسـت
هـای بازنگـری نمـرات، نهایـی کـردن نمـرات، چـاپ گواهـی تدریـس در دوره(
مدیریت پیشنهادات برگزاری دوره های آموزشی
شرکت در نظرسنجی ها
ارسال و دریافت پیام